Skip to main content
Category

Nyheter

Sundfrakt AB säkrar upp tillsammans med GDM

By Nyheter

Sundfrakt AB är en av Sveriges största transport- och logistikföretag och moderbolaget i Sundfrakt- gruppen. Sundfraktgruppen består av bolagen i koncernen samt delägarnas anslutna fordon, vilket idag omfattar cirka 120 bolag och 300 maskiner och fordon. Tillsammans genom koncernens bre- da kompetens samverkar vi för att finna de bästa logistiklösningarna för såväl kunden som miljön. Sundfraktgruppen kan erbjuda allt från enkla transportuppdrag till mer komplicerade uppdrag genom sammansatta logistiklösningar.

Transportbranschen befinner sig mitt i ett paradigmskifte där vi genom påverkan på bilen, bränslet och beteendet ska bidra till en hållbar utveckling av transportnäringen. För Sundfraktgruppen pågår detta arbete under namnet Sundfraktgruppens hållbara omställning. I detta begrepp finner vi flera olika ini- tiativtagande som gör det möjligt att förändra, påverka och helt enkelt ställa om med utgång från de tre B:na. Det digitala stödet i en hållbar affärsutveckling, där vi har balans mellan de olika dimensionerna, ekonomisk, ekologisk och social, är en förutsättning för att lyckas med omställningen. Vi får därmed ett allt större behov av digitala lösningar där tillgång till och hantering av olika former av data är avgörande för att möta befintliga och kommande krav, såväl kund-, som leverantörs- och lagkrav.

Desto högre grad av digitalisering i affärerna, som även möjliggör en hållbar affärsutveckling, desto större blir vårt behov av en trygg IT-partner. I och med vårt ökade digitala behov som följs av höga krav på säkra lösningar behöver vi därmed en partner som lever upp till och överträffar våra förväntningar inom dessa områden.

Sundfrakt kan nu med glädje meddela att vi har skrivit avtal med GDM för att säkra upp och utveckla vår digitala miljö.

”Hållbarhet och digitalisering är idag en naturlig del i begreppet verksamhetsutveckling. Dessa två faktorer är avgörande för ett bolags utveckling och på sikt även överlevnad. Då omställningen mot mer digitala, effektiva och hållbara lösningar går fortare och fortare är det viktigt att vi omger oss med flexibla och kompetenta leverantörer som delar våra värderingar. GDM uppfyller alla dessa kriterier och finns dessutom lokalt vilket är viktig för oss. Vi ser fram emot ett starkt samarbete som skall stärka båda parter.” säger Markus Sundström koncern vd Sundfraktkoncernen.

”Vi är både stolta och glada över att ha fått förtroendet att leverera IT-tjänster till Sundfrakt. Vi ser fram emot en spännande och utvecklande resa tillsammans med Sundfrakt.” säger Håkan Eriksson, affärsansvarig på GDM.

Samhällets blodomlopp håller på att stanna II

By Nyheter

Nu måste även den offentliga sektorn ta det ansvar som krävs

Som vi tillsammans med BDX, Bilfrakt, Reaxcer och Örnfrakt tidigare skrev har transportbranschen hamnat i en ytterst allvarlig situation med anledning av de skenande bränslepriserna. Effekterna av detta är katastrofala för flertalet åkerier som nu hotas av konkurs, detta i en bransch klassad som samhällsviktig. Situationen är minst sagt akut då det i skrivande stund finns ett flertal åkerier som inte vet hur de ska betala sin nästa bränslefaktura.

Förutom insatser från regeringen för att sänka priserna behöver nu även den offentliga sektorn ta sitt ansvar. Vi har hittills upplevt en större förståelse och handlingskraft från den privata marknaden där överenskommelser träffats i stor utsträckning för att kompensera åkerierna och entreprenörerna. Detta medan åkerier och entreprenörer som verkar inom den offentliga sidan med avtal gentemot stat och kommun nästan inte alls kompenseras. Det finns således ingen förståelse för de ökade kostnaderna, vilken ingen av parterna kan påverka.

Den offentliga sektorn måste nu ta sitt ansvar annars riskerar de vara orsaken till den ”blodpropp” som kommer medföra allvarliga konsekvenser på samhället. Detta är knappast något som gynnar samhället i förlängningen. Våga tänk långsiktigt och kompensera för de nu skenande drivmedelspriserna.

Sundfrakt AB, genom Markus Sundström

Samhällets blodomlopp håller på att stanna

By Nyheter

Transporterna är samhällets blodomlopp, det är transporterna som tillser att våra butiker har mat på hyllorna, att sjukvården har mediciner och andra förnödenheter, att sopor och återvinningsmaterial körs bort, att vägar byggs, osv.

De rådande omständigheterna i världen har medfört att bränslepriserna skenat till helt oförutsägbara nivåer och det under en mycket kort tid. Redan före årsskiftet märkte vi av en stigande efterfrågan på produkter på dieselmarknaden samt en ökad reduktionsplikt som medförde ökade priser. Efter krigsutbrottet i Ukraina har priserna fortsatt att öka än kraftigare på den svenska marknaden.

Priserna för drivmedel har ökat med omkring 50% sedan årsskiftet. Drivmedlet står för en avsevärd del av transportkostnaden. Hur stor andel varierar från olika typer av transporter, men det är inte ovanligt att de står för en så stor del som 35%, ibland mer. Med en prishöjning på omkring 50% på 35% av kostnaderna så är det inte svårt att förstå vilken situation som branschen hamnat i. Vi ser alltså kostnadsökningar på närmare 20% i en bransch som redan innan dessa prishöjningar hade mycket ansträngda marginaler.

Stat och kommun måste ta ansvar genom sänkta skatter men också genom att vara villiga att betala för de ökade kostnaderna som branschen drabbas av. Upplevelsen är tyvärr att det är de privata företagen som har en större förståelse för de ökade kostnaderna och inte stat och kommun.

Det är viktigt att agera då allt i samhället någon gång transporteras på lastbil, detta kommer medföra ökade priser och därmed en för Sverige sänkt konkurrenskraft mot utlandet.

Det finns alternativa förslag till det som sittande regering presenterat och som vi bland annat varit med och diskuterat med representanter för finansutskottet. Dessa alternativa förslag skulle kunna möjliggöra sänkningar på upp emot 5 kr/lit, det är oerhört viktigt att dessa förslag tas på allvar och att man agerar idag. Vi har åkerier och entreprenörer som idag inte vet hur de ska klara av att betala sin nästa drivmedelsfaktura. Om branschen ska kunna fortsätta det viktiga omställningsarbetet mot hållbarare transporter är det viktigt att långsiktiga spelregler samtidigt som stödåtgärder införs omedelbart. Vi riskerar att tappa ovärderlig tid då åkerierna och entreprenörernas ekonomier körs i botten samtidigt som nyinvesteringar krävs för både kunduppdrag och för att uppfylla miljömålen. Det går inte att vänta med åtgärderna till sommaren. Vidare är det viktigt att de åtgärder som vidtas är dynamiska och följer med rådande konkurrenssituation. Om priserna trots ovanstående åtgärder skulle fortsätta stiga och differensen mot utlandet fortsätter att växa så tappar svensk åkerinäring sin konkurrenskraft och därmed också Sverige.

Det vi nu ser framför oss är att samhällets blodomlopp håller på att kollapsa, låt oss likna det med en blodpropp som medför att transporterna stannar – detta medför i förlängningen också att samhället stannar. Vilket konkret innebär att vi inte får fram mediciner i tid till de sjuka, hyllorna i mataffären gapar tomma samt att överfulla renhållningsstationer drar till sig ohyra.

BDX – Catrin Ingvarsson, vd
Bilfrakt – Nicklas Hermansson, vd
Reaxcer – Michael Schahine, vd
Sundfrakt – Markus Sundström, vd
Örnfrakt – Tina Bostedt, vd

Vi måste kompenseras för de ökade bränslepriserna

By Nyheter

Vi har den senaste tiden sett en kraftig höjning av energipriserna i Sverige, detta gäller inte minst priset på dieselprodukter som ökat med cirka 40% på ett år.

De kraftigt höjda priserna påverkar åkerinäringen i mycket stor utsträckning då drivmedelskostnaden står för upp emot 30%, ibland mer, av fordonets totala kostnader. Orsaken till att priserna på dieselprodukter stigit så kraftigt är främst den lagstiftade reduktionsplikten för diesel som först höjdes den 1 augusti 2021 från 21% till 26% CO2-reduktion. Den 1 januari 2022 höjdes reduktionsplikten ytterligare till 30,5% CO2-reduktion. Detta leder till en ökad efterfrågan av förnyelsebara komponenter att blanda i dieseln, främst HVO. Som en följd av detta ser vi såväl en prisökning som en brist på dessa förnyelsebara komponenter.

Åkerinäringen var redan innan dessa höjningar en bransch som jobbar med mycket små marginaler och stora investeringar. Inte minst investeringar i ny hållbar teknik. Det är därför orimligt att det enskilda åkeriföretaget skall stå för dessa ökade kostnader som man inte kan påverka. Orsaken till de ökade kostnaderna beror helt och hållet på lagstiftning och är därför en pålaga från staten som åkerierna måste kompenseras för. Om åkerierna och entreprenörerna inte får kompensation för dessa ökade kostnader riskerar det medföra såväl konkurser som en långsammare omställningstakt mot hållbara transportlösningar.

Som kompensation för de ökade kostnaderna kan ett drivmedelstillägg användas, detta används idag på en del av våra transportavtal men långt ifrån alla. Men för att dessa drivmedelstillägg skall vara rättvisa för alla parter är det viktigt att det är en kort avläsningsperiod, dvs. att kompensationen kommer i direkt anslutning till höjningarna eller eventuella sänkningar. Flertalet av avtalen har justeringar enligt index eller i vissa fall delar av index, dessa justeringar sker årsvis och halkar därför efter i alldeles för stor utsträckning. Med de kommande justeringar som aviserats kring reduktionsplikten så kommer det vi ser idag att vara ett bestående problem och vi behöver därför införa rättvisa drivmedelstillägg.

Transporterna är samhällets blodomlopp, just nu håller vi på att få proppar i blodomloppet vilket i bästa fall leder till enbart förträngningar, men i värsta fall blodproppar. Översatt till den aktuella situationen konkurser eller att vi inte får några åkerier eller entreprenörer som vill fortsätta med sina verksamheter. Utan transporterna kommer vi bland annat inte ha någon snöröjning av våra vägar, våra återvinningsstationer kommer inte tömmas, hyllorna i affärerna kommer gapa tomma, etc.

Sundfrakt har vidtagit åtgärder i form av att höja basprislistan så att åkerierna och entreprenörerna skall kompenseras. Det är också av yttersta vikt att våra kunder är mottagliga för lösningar med drivmedelstillägg på de avtal som inte har det idag. I slutänden måste detta betalas av slutkunden. En process pågår där vi genomför dialoger och förhandlingar med våra kunder för att kompensera åkerierna och entreprenörerna för denna merkostnad.

Slutligen, Sundfrakt är med och driver omställningen mot mer klimatsmarta transporter och är positiva till ökad CO2-reduktion men det måste betalas av samhället och inte av det enskilda åkeriföretaget.

Sundsvall 2022-01-31

Sundfrakt AB
Markus Sundström
VD & Koncernchef

Kontorshotell med fantastiskt läge i Sundsvall

By Nyheter

Letar du efter det perfekta läget för ditt kontor i Sundsvall, där du har närheten till E4, Stenstan och Birsta City?

-Då behöver du inte leta längre!

Vi har skapat kontor för att trivas och utvecklas.

Genom närheten till såväl Stenstan i Sundsvall som Birsta City, ett av Norrlands största köpcentrum, och med E4 runt hörnet är möjligheterna stora. Du tar dig hit via tåg eller flyg inom 10 respektive 20 minuter.

Våra kontorslokaler är nu klara och vi kan därmed erbjuda tio nyrenoverade kontorslokaler varav två lite större. Här finns det tillgång till konferensrum, komplett kök med diskmaskin och dubbla mikro, två toaletter varav en är RWC, en dusch och en trevlig lounge där du tillsammans med dina kunder kan ta en kopp kaffe i en trevlig miljö.
Bara några steg från ytterdörren finns parkering med motorvärmare och på området finner du den välbesökta Restaurang Traktören.

Boka en visning med oss så berättar vi mer och lyssnar på era visioner och hur ert behov ser ut.

Kontaktpersoner hos oss på Sundfrakt är:
Andreas Sjödin 070 – 203 79 29
Glenn Eriksson 060 – 18 01 44

Reception: 060 – 18 01 00

Sundfrakt AB och St1 i femårigt avtal med hållbarhet i tanken

By Nyheter

Sundfrakt och St1 (Shell) har ingått ett nytt femårigt avtal för leveranser av petroleumprodukter i Mellannorrland med start 1 november 2021. Sundfrakt kommer därmed att köra alla St1´s leveranser från Gävledepån ut till deras stationer och övriga kunder.

Sundfraktgruppen, koncernen där Sundfrakt är moderbolag, arbetar aktivt med den hållbara omställningen genom hållbar logistik. Under 2021 har Sundfrakt tillsammans med nio branschkollegor signerat TRB Klimatprotokoll med målbilden att vara klimatneutrala redan 2035, detta genom fokusområdena bilen, bränslet och beteendet. Den här affären är ett bidrag till den hållbara omställningen där vi genom samlastning optimerar våra transporter och därmed minskar den negativa klimatpåverkan av CO2 utsläpp.

Denna affär blir ett bra tillskott till vår petroleumverksamhet där vi haft riktigt bra tillväxt de senaste åren. Eftersom vi samlastar olika kunder får vi en effektiv logistik som dessutom bidrar till att nå våra högt ställda hållbarhetsmål.
-Jonas Nilsson, Affärsområdeschef Tank & Bulk Sundfrakt AB 


Sundfraktgruppen består av bolagen i koncernen samt delägarnas anslutna fordon, vilket idag omfattar 120 bolag och sysselsätter cirka 600 personer. Genom vår breda kompetens samverkar vi för att finna de bästa hållbara logistiklösningarna för såväl kunden som att bidra till den hållbara utvecklingen. Sundfraktgruppen kan erbjuda allt från enklare uppdrag till mer komplicerade och sammansatta lösningar.

Vi är mycket glada över att St1 valt Sundfrakt som sin leverantör för dessa transporter. Vi ser fram emot ett hållbart samarbete där vi tillsammans kan utvecklas för minskad mängd utsläpp, förbättrad ekonomi samt att vi kan fortsätta tillse att rätt drivmedel finns på rätt plats. Tillsammans kan vi göra skillnad!
-Markus Sundström, VD Sundfrakt AB


Kontaktpersoner:
Jonas Nilsson, affärsområdeschef Tank & Bulk 060-18 01 20
jonas.nilsson@sundfrakt.se
Markus Sundström, VD Sundfrakt 060-18 01 81
markus.sundstrom@sundfrakt.se

Årets gåva Sundfraktgruppen 2021

By Nyheter

Varje år skänker vi i Sundfraktgruppen en gåva till organisationer som är med och bidrar till en hållbar utveckling. I år har valt att skänka ett bidrag till Giving People, en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.

På grund av covid-19 har antalet familjer i akut behov av hjälp ökat lavinartat, varpå vi i Sundfraktgruppen vill vara med och bidra till den hjälp som Giving People ger genom matkassar och andra förnödenheter.

Deras målsättning är att de med akuta behov som söker ska ha fått hjälp inom 72 timmar med matkassar och andra förnödenheter.  Tillsammans gör vi skillnad.

Sundfrakt har stolt skrivit under TRB klimatprotokoll

By Nyheter

Pressrelease från Sundfrakt AB – 2021-08-19

Vår målbild – Klimatneutrala redan 2035

Under de senaste åren och inte minst nu i sommar har det varit ett stort fokus, både nationellt och inom EU, på hur klimatneutrala transporter ska se ut och genomföras. Därför har vi på Sundfrakt AB tillsammans med TRB Sverige och övriga delägare, under våren och sommaren formulerat och undertecknat – TRB Klimatprotokoll. Målbilden är att vara Klimatneutrala 10 år före (2035) det nationella målet 2045.

Som ett första steg siktar vi på att reducera de fossila CO2-utsläppen med 70% till 2026 jämfört med 2010. Betydligt snabbare än det nationella målet som är 2030. För att sedan gå vidare och bli klimatneutrala redan 2035.

– TRBs delägarföretag har länge arbetat med miljöfrågor och har ambitioner att alltid ligga i framkant i hållbarhetsfrågorna. TRB Klimatprotokoll är ytterligare ett steg för TRB-gruppen att positionera sig på marknaden som hållbara och ansvarstagande transportföretag,
säger Fredrik Landegren ,VD & drivmedelsansvarig TRB Sverige AB.

Klimatsmart resa tillsammans
Sundfraktgruppens resa för en hållbar utveckling har pågått under flera år och i nära samarbete inom TRB. Inom Sundfraktgruppen för vi ett fokuserat arbete med hållbar logistik där en hållbar utveckling för såväl samhälle som näringsliv är visionen. I och med den kärnverksamhet vi har i Sundfraktgruppen och att transportsektorn idag står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp är frågan om klimatsmarta transporter något som ligger oss varmt om hjärtat. Genom vårt koncept Sundfrakts klimatsmarta transporter har vi tagit fram ett unikt, enkelt och hållbart erbjudande för våra kunder där de själv välja hur klimatsmart transporten ska vara, vilket går i linje med TRB klimatprotokoll. Tillsammans är ett ledord inom Sundfraktgruppen och precis så tror vi att vi når visionen och våra mål – Tillsammans i hela logistikkedjan från beställare till utförare.

– För att lyckas uppnå en hållbar framtid med hållbar logistik är vi övertygade om att framgångsfaktorn ligger i samarbeten. För oss som en del av TRB-gruppen är det därför självklart att tillsammans med övriga TRB-bolag vara drivande i omställningen för transportbranschen. Målet att vara klimatneutral redan 2035 är tufft och utmanande, men något som vi tillsammans kommer att kunna uppnå genom att jobba med ny teknik, nya energislag och ett förändrat beteende i hela logistikkedjan.
Säger Markus Sundström, VD Sundfrakt AB

Hållbart klimatarbete
– Det är viktigt att TRB Klimatprotokoll går att genomföra på ett hållbart sätt. Därför har vi delat upp det i tre delar – Bilen, Bränslet och Beteendet. Allt för att kunna mäta och förbättra våra insatser för klimatet hela vägen mot att bli klimatneutrala 2035,
säger Petra Brinkhoff, Hållbarhetsansvarig TRB Sverige AB.

För att vi i Sundfraktgruppen ska nå våra högt uppsatta mål behöver vi arbeta brett, det vill säga det räcker inte att enbart arbeta med förnyelsebara bränslen. Vi måste även arbeta med bilen och beteendet för att vi ska bidra till att skapa ett hållbart och klimatsmart samhälle!

– Tillsammans inom TRB och genom Klimatprotokollet sätter vi ribban högt, där vi visar vägen genom de ambitiösa mål vi nu skrivit under på. Men det är inte omöjligt. Genom det fokuserade och målinriktade hållbarhetsarbete vi för i det vi kallar Sundfraktgruppens hållbara omställning med utgång från det nuläge vi har tror vi på en hållbar framtid med hållbar logistik. Vi behöver, tillsammans med våra kunder och åkerier, hitta klimatsmarta sätt att genomföra omställningen på, där vi utgår från de tre fokusområdena i Klimatprotokollet -Bilen, Bränslet och Beteendet. Som ett led av det kommer vi inom kort lansera ytterliga ett erbjudande för våra kunder att bidra till den hållbara utvecklingen  i stort samtidigt som Sundfraktgruppen bidrar till kundens egna hållbarhetsarbete.
Säger Lotta Björnberg, Hållbarhetschef Sundfrakt AB.

Läs mer och följ vårt arbete mot en klimatneutral framtid HÄR

För mer information, kontakta:
Markus Sundström, VD Sundfrakt AB

Tel. 060-18 01 00,  markus.sundstrom@sundfrakt.se

Fredrik Landegren, VD & Drivmedelsansvarig TRB Sverige
Tel. 033 -10 24 20, fredrik.landegren@trb.se

 TRB Sverige AB är ett branschföretag inom transportnäringen som ägs av tolv större transport- och logistikföretag runt om i Sverige. Tillsammans omsätter TRB:s delägarföretag drygt 15 miljarder kronor och förfogar över cirka 6 500 fordon och arbetsmaskiner. TRB-nätverket driver gemensamt drygt 100 drivmedelsanläggningar med stort fokus på att erbjuda flera förnyelsebara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Med kunskap som drivkraft har TRB fokus på drivmedel, miljö och trafiksäkerhet.


*Bilder & mer pressmaterial hittar ni på: trbklimatprotokoll.se eller kontakta Fredrik Landegren här ovan.

Sundfraktgruppen har blivit med Laddstolpar!

By Nyheter

Som en del av Sundfraktgruppens hållbara omställning har vi nu laddstolpar på vårt område på Norra vägen i Sundsvall, utanför restaurang Traktören. Varmt välkommen att ladda din personbil hos oss, du betalar enkelt din laddning genom en vanlig kortbetalning.

Då en allt större skara ansluter sig till elbilsägarna vill vi såklart vara med och underlätta för den hållbara omställningen och har därmed investerat i laddstolpar för allmänheten på vårt fastighetsområde utanför restaurang Traktören i Sundsvall.

I vårt arbete med Sundfraktgruppens hållbara omställning vet vi att morgondagen för med sig andra krav och att morgondagens marknad innehåller alternativa tekniker och drivmedel. Därför är det kul att vi nu lär oss ny teknik som vi ser kommer vara relevant för tunga transporter också samtidigt som vi kan erbjuda personbilssidan att ladda sin bil och bespara klimatet.
Lotta Norrena Björnberg, Hållbarhetschef Sundfrakt AB

Laddning av fordon är inte längre något som hör till framtiden utan är här och nu och därmed är detta ett viktigt steg för Alltank, som fortsatt kommer att vara en leverantör att lita på för transportsektorn. Laddstolparna vid Traktören är en första entré för oss på marknaden för laddning. Vi ser det dels som en inlärning för oss, dels som en service till alla som besöker oss och behöver ladda sina personbilar.
Olle Graeve, affärschef Alltank AB

Har du frågor eller funderingar hur det fungerar är du varmt välkommen att kontakta oss på Alltank, 060-18 01 80.

Välkommen till oss för att ladda batterierna och samtidigt passa på att äta en god lunch på Traktören!