Skip to main content
All Posts By

webmaster

Samhällets blodomlopp håller på att stanna II

By Nyheter

Nu måste även den offentliga sektorn ta det ansvar som krävs

Som vi tillsammans med BDX, Bilfrakt, Reaxcer och Örnfrakt tidigare skrev har transportbranschen hamnat i en ytterst allvarlig situation med anledning av de skenande bränslepriserna. Effekterna av detta är katastrofala för flertalet åkerier som nu hotas av konkurs, detta i en bransch klassad som samhällsviktig. Situationen är minst sagt akut då det i skrivande stund finns ett flertal åkerier som inte vet hur de ska betala sin nästa bränslefaktura.

Förutom insatser från regeringen för att sänka priserna behöver nu även den offentliga sektorn ta sitt ansvar. Vi har hittills upplevt en större förståelse och handlingskraft från den privata marknaden där överenskommelser träffats i stor utsträckning för att kompensera åkerierna och entreprenörerna. Detta medan åkerier och entreprenörer som verkar inom den offentliga sidan med avtal gentemot stat och kommun nästan inte alls kompenseras. Det finns således ingen förståelse för de ökade kostnaderna, vilken ingen av parterna kan påverka.

Den offentliga sektorn måste nu ta sitt ansvar annars riskerar de vara orsaken till den ”blodpropp” som kommer medföra allvarliga konsekvenser på samhället. Detta är knappast något som gynnar samhället i förlängningen. Våga tänk långsiktigt och kompensera för de nu skenande drivmedelspriserna.

Sundfrakt AB, genom Markus Sundström

Samhällets blodomlopp håller på att stanna

By Nyheter

Transporterna är samhällets blodomlopp, det är transporterna som tillser att våra butiker har mat på hyllorna, att sjukvården har mediciner och andra förnödenheter, att sopor och återvinningsmaterial körs bort, att vägar byggs, osv.

De rådande omständigheterna i världen har medfört att bränslepriserna skenat till helt oförutsägbara nivåer och det under en mycket kort tid. Redan före årsskiftet märkte vi av en stigande efterfrågan på produkter på dieselmarknaden samt en ökad reduktionsplikt som medförde ökade priser. Efter krigsutbrottet i Ukraina har priserna fortsatt att öka än kraftigare på den svenska marknaden.

Priserna för drivmedel har ökat med omkring 50% sedan årsskiftet. Drivmedlet står för en avsevärd del av transportkostnaden. Hur stor andel varierar från olika typer av transporter, men det är inte ovanligt att de står för en så stor del som 35%, ibland mer. Med en prishöjning på omkring 50% på 35% av kostnaderna så är det inte svårt att förstå vilken situation som branschen hamnat i. Vi ser alltså kostnadsökningar på närmare 20% i en bransch som redan innan dessa prishöjningar hade mycket ansträngda marginaler.

Stat och kommun måste ta ansvar genom sänkta skatter men också genom att vara villiga att betala för de ökade kostnaderna som branschen drabbas av. Upplevelsen är tyvärr att det är de privata företagen som har en större förståelse för de ökade kostnaderna och inte stat och kommun.

Det är viktigt att agera då allt i samhället någon gång transporteras på lastbil, detta kommer medföra ökade priser och därmed en för Sverige sänkt konkurrenskraft mot utlandet.

Det finns alternativa förslag till det som sittande regering presenterat och som vi bland annat varit med och diskuterat med representanter för finansutskottet. Dessa alternativa förslag skulle kunna möjliggöra sänkningar på upp emot 5 kr/lit, det är oerhört viktigt att dessa förslag tas på allvar och att man agerar idag. Vi har åkerier och entreprenörer som idag inte vet hur de ska klara av att betala sin nästa drivmedelsfaktura. Om branschen ska kunna fortsätta det viktiga omställningsarbetet mot hållbarare transporter är det viktigt att långsiktiga spelregler samtidigt som stödåtgärder införs omedelbart. Vi riskerar att tappa ovärderlig tid då åkerierna och entreprenörernas ekonomier körs i botten samtidigt som nyinvesteringar krävs för både kunduppdrag och för att uppfylla miljömålen. Det går inte att vänta med åtgärderna till sommaren. Vidare är det viktigt att de åtgärder som vidtas är dynamiska och följer med rådande konkurrenssituation. Om priserna trots ovanstående åtgärder skulle fortsätta stiga och differensen mot utlandet fortsätter att växa så tappar svensk åkerinäring sin konkurrenskraft och därmed också Sverige.

Det vi nu ser framför oss är att samhällets blodomlopp håller på att kollapsa, låt oss likna det med en blodpropp som medför att transporterna stannar – detta medför i förlängningen också att samhället stannar. Vilket konkret innebär att vi inte får fram mediciner i tid till de sjuka, hyllorna i mataffären gapar tomma samt att överfulla renhållningsstationer drar till sig ohyra.

BDX – Catrin Ingvarsson, vd
Bilfrakt – Nicklas Hermansson, vd
Reaxcer – Michael Schahine, vd
Sundfrakt – Markus Sundström, vd
Örnfrakt – Tina Bostedt, vd

Vi måste kompenseras för de ökade bränslepriserna

By Nyheter

Vi har den senaste tiden sett en kraftig höjning av energipriserna i Sverige, detta gäller inte minst priset på dieselprodukter som ökat med cirka 40% på ett år.

De kraftigt höjda priserna påverkar åkerinäringen i mycket stor utsträckning då drivmedelskostnaden står för upp emot 30%, ibland mer, av fordonets totala kostnader. Orsaken till att priserna på dieselprodukter stigit så kraftigt är främst den lagstiftade reduktionsplikten för diesel som först höjdes den 1 augusti 2021 från 21% till 26% CO2-reduktion. Den 1 januari 2022 höjdes reduktionsplikten ytterligare till 30,5% CO2-reduktion. Detta leder till en ökad efterfrågan av förnyelsebara komponenter att blanda i dieseln, främst HVO. Som en följd av detta ser vi såväl en prisökning som en brist på dessa förnyelsebara komponenter.

Åkerinäringen var redan innan dessa höjningar en bransch som jobbar med mycket små marginaler och stora investeringar. Inte minst investeringar i ny hållbar teknik. Det är därför orimligt att det enskilda åkeriföretaget skall stå för dessa ökade kostnader som man inte kan påverka. Orsaken till de ökade kostnaderna beror helt och hållet på lagstiftning och är därför en pålaga från staten som åkerierna måste kompenseras för. Om åkerierna och entreprenörerna inte får kompensation för dessa ökade kostnader riskerar det medföra såväl konkurser som en långsammare omställningstakt mot hållbara transportlösningar.

Som kompensation för de ökade kostnaderna kan ett drivmedelstillägg användas, detta används idag på en del av våra transportavtal men långt ifrån alla. Men för att dessa drivmedelstillägg skall vara rättvisa för alla parter är det viktigt att det är en kort avläsningsperiod, dvs. att kompensationen kommer i direkt anslutning till höjningarna eller eventuella sänkningar. Flertalet av avtalen har justeringar enligt index eller i vissa fall delar av index, dessa justeringar sker årsvis och halkar därför efter i alldeles för stor utsträckning. Med de kommande justeringar som aviserats kring reduktionsplikten så kommer det vi ser idag att vara ett bestående problem och vi behöver därför införa rättvisa drivmedelstillägg.

Transporterna är samhällets blodomlopp, just nu håller vi på att få proppar i blodomloppet vilket i bästa fall leder till enbart förträngningar, men i värsta fall blodproppar. Översatt till den aktuella situationen konkurser eller att vi inte får några åkerier eller entreprenörer som vill fortsätta med sina verksamheter. Utan transporterna kommer vi bland annat inte ha någon snöröjning av våra vägar, våra återvinningsstationer kommer inte tömmas, hyllorna i affärerna kommer gapa tomma, etc.

Sundfrakt har vidtagit åtgärder i form av att höja basprislistan så att åkerierna och entreprenörerna skall kompenseras. Det är också av yttersta vikt att våra kunder är mottagliga för lösningar med drivmedelstillägg på de avtal som inte har det idag. I slutänden måste detta betalas av slutkunden. En process pågår där vi genomför dialoger och förhandlingar med våra kunder för att kompensera åkerierna och entreprenörerna för denna merkostnad.

Slutligen, Sundfrakt är med och driver omställningen mot mer klimatsmarta transporter och är positiva till ökad CO2-reduktion men det måste betalas av samhället och inte av det enskilda åkeriföretaget.

Sundsvall 2022-01-31

Sundfrakt AB
Markus Sundström
VD & Koncernchef

Årets gåva Sundfraktgruppen 2021

By Nyheter

Varje år skänker vi i Sundfraktgruppen en gåva till organisationer som är med och bidrar till en hållbar utveckling. I år har valt att skänka ett bidrag till Giving People, en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.

På grund av covid-19 har antalet familjer i akut behov av hjälp ökat lavinartat, varpå vi i Sundfraktgruppen vill vara med och bidra till den hjälp som Giving People ger genom matkassar och andra förnödenheter.

Deras målsättning är att de med akuta behov som söker ska ha fått hjälp inom 72 timmar med matkassar och andra förnödenheter.  Tillsammans gör vi skillnad.

Hållbarhetsevent 11 maj

By Nyheter

Sundfrakt och Alltank tillsammans med Förnybart i tanken och Berners Tunga välkomnar dig till en digital inspirationsdag med hållbarhetsfokus kopplat till bilen, bränslet och beteendet. Gäst är ingen mindre än Mattias Goldmann, välkänd hållbarhetsdebattör och hållbarhetschef på Sweco.

Hämta detaljerat program samt anmälan till eventet här